RZ301 Pospíšil - krátkovlný zaměřovací přijímačTento přijímač je osazený sedmi přímožhavenými bateriovými elektronkami, se žhavícím napětím 1,4V. Jako zdroj napájení jsou použity 3ks paralelně spojené monočlánky (1,5V) určené pro žhavení elektronek a 2ks baterie (67,5V) spojené do série jako zdroj anodového napětí. Se zemí, kostrou přijímače je spojen pouze záporný pól 1,5V žhavení, nikoliv záporný pól anodové baterie! Uvádím pro případ, že by jste zkoušeli napájet přijímač z externího zdroje, žhavící a anodové napětí musí být galvanicky oddělené! V případě napájení ze síťového zdroje je nutná stabilizace, přesnost nastavení a velice kvalitní filtrace žhavícího napětí.

Anodové napětí je trvale připojené k obvodům přijímače. Jednopólovým vypínačem Vyp./Zap. se připojuje žhavení elektronek, přepínač Tg/Tf je vlastně jednopólový vypínač odpojující žhavení elektronky záznějového oscilátoru, který slouží pro příjem nemodulované telegrafie. Knoflík potenciometru označený Síla slouží k řízení zisku přijímače, nejedná se o regulaci hlasitosti v nízkofrekvenčním zesilovači jak bývá v komerčních přijímačích vybavených obvodem AVC. U přijímače RZ301 je tímto prvkem regulované stejnosměrné napětí, existují odlišné verze zapojení, jednou je regulace napětí mřížek g2 první elektronky vf řízené pentody 1F33-laděný VF zesilovač a stejné elektronky na pozici 2mf zesilovače.

Jiná verze řízení zisku je regulací záporného předpětí pro mřížku g1 diody-nf pentody 1AF33 a dále u některé z elektronek v předchozích stupních. Tato koncepce řízení zisku, ve výsledku hlasitosti poslechu je daná účelem použití přijímače - sloužil k zaměřování zdrojů signálu a nebyl vybavený měřičem síly pole.

Knoflíkem Ladění se přes třecí převod otáčí kruhová stupnice, na jejíž ose je u trojnásobného vzduchového ladícího kondenzátoru další převod do pomala pomocí ozubeného a dvojitého předpruženého ozubeného kola, které je na ose ladícího kondenzátoru. Mechanismus ladění je velice kvalitně provedený, ladění je přesné, bez jakýchkoliv mrtvých chodů.

Na pozici druhé elektronky je řízená heptoda směšovač 1H33, mf a směšovač, třetí elektronkou je koncová pentoda 1L33 ve funkci oscilátoru, následuje řízená pentoda 1F33 jako 2mf zesilovač. Další stupeň je dioda nf pentoda 1AF33, detekce a nf předzesilovač. Koncový zesilovač je osazený elektronkou 1F33, nelze vyloučit verzi s elektronkou 1L33, rozpozná se spolehlivě podle zapojení patice. Výstupní transformátor je složený z permaloyových plechů, sluchátka jsou připojená přes LC filtr.

Záznějový oscilátor /BFO/ pro příjem nemodulované telegrafie je osazený elektronkou 1F33. Jeho kmitočet se dostavuje kapacitním trimrem - otvorem v horní části skříně za předním panelem. Mezifrekvenční kmitočet je 455kHz.

Odběry přijímače jsou u anodového napájení okolo 10mA, žhavení se může výrazně odlišovat podle použitých elektronek, elektronky Tesla jsou v úsporném provední, 1L33 50mA, 1F33, 1H33, 1AF33 25mA, některé běžně rozšířené zahraniční elektronky mají dvojnásobný žhavící proud. Prakticky se odběr žhavení může pohybovat od 200mA do 400mA, k tomu osvětlení stupnice žárovkou 1,5V; dalších přibližně 150mA dle žárovky.

V současné době je známa existence přibližně deseti kusů RZ301, údajně bylo vyrobeno asi 200 kusů.

Schéma zapojení, které mám k dispozici je nakreslené obvodové zapojení dvou konkrétních kusů přijímače RZ301.V horní části kapacitní trimr na dostavení kmitočtu záznějového oscilátoru, vlevo kotoučky z pružného materiálu,
jež svírají osazení hřídele, na které je knoflík ladění, funguje také jako třecí spojka v koncových polohách ladícího
kondenzátoru. Před kotoučky je ručně malovaná stupnice.
Na druhém konci hřídele se stupnicí je malé ozubené kolo zapadající do velkého dvojitého předpruženého ozubeného kola hřídele ladícího
kondenzátoru. Je patrná mírná deformace zubů způsobená velkým dvojitým předpruženým kolem.
Detail trojnásobného ladícího kondenzátoru vyrobeného z hliníkového bloku s oddělenými komůrkami jednotlivých sekcí.
V horní části každé sekce je kapacitní trimr a průchodky, kterými jsou vyvedeny jednotlivé statory. Rotor je uzeměn mezi
jednotlivými sekcemi celkem osmi pružnými sběrači.
Dvojité předpružené ozubené kolo na hřídeli ladícího kondenzátoru, ocelová pružina pootáčí kola proti sobě. Ladící mechanismus
nemá žádný mrtvý chod, ladění je velmi přesné a dostatečně jemné. Dole jsou vidět keramické bloky nesoucí jednotlivé statory.
Údaje z Katalogu elektronek, rok 1976, dnes již neexistující Tesly Rožnov.
Porovnávací tabulka bateriových elektronek.
Vysvětlivky.
Zapojení patic bateriových elektronek.
Detail předního panelu s výrobním štítkem, ladícím knoflíkem a knoflíkem řízení zisku Síla, u tohoto kusu je řešeno řízení zisku
změnou stejnosměrného napětí na mřížkách g2.
Začátkem sedmdesátých let bylo v Praze mezi radioamatéry několik kusů zaměřovacích přijímačů RZ301. Jeden přijímač jsem tehdy dostal v neúplném stavu, cívkové soupravy byly ale kompletní, navíc se mi podařilo získat další dvě, které jsem upravil pro rozsah středních vln a krátkých do 30MHz. Přijímač jsem na okraji Brna řadu let intenzivně používal s dlouhou drátovou anténou, napájení bylo síťovým zdrojem. Anodové napětí filtrované kondenzátory a tlumivkami, žhavící napětí stabilizované tranzistorem a zenerovou diodou.

V současné době přijímač používám s předělaným síťovým zdrojem, žhavící napětí získávám pomocí LM317T, anodové zůstalo původní koncepce. Dále mám rozpracované napájení tohoto přijímače z bateríí, abych jej mohl použít i mimo své bydliště, které je silně zamořené elektromagnetickým smogem.

V sedmdesátých letech, kdy jsem RZ301 získal, bylo možné v tehdejších partiových prodejnách zakoupit bateriové elektronky i zahraničních výrobců, ty ale měly dvojnásobný žhavící proud než elektronky Tesla. Vzhledem k tomu, že začátkem padesátých let Tesla vyráběla přijímače osazené úspornými bateriovými elektronkami vlastní produkce, je tedy zřejmé, že se i přijímače RZ301 používaly s elektronkami Tesla. Při napájení z baterií nebyl odběr rozhodně zanedbatelný.

Viděl jsem někde na fotografii RZ301 se zabudovaným konektorem v zadní časti skříně, nelze vyloučit, že sloužil k napájení z externího zdroje a přijímač se mohl používat tehdy také jako stacionární.

Blokové schema RZ301, č.05128, řízení zisku změnou napětí na mřížkách g2.
Pozice typu a funkce elektronek RZ301.
Obvod záznějového oscilátu, BFO, žhavící napětí je k vyp. Tg/Tf přivedeno od vyp. Zap/Vyp. RZ301 č.05172
NF koncový zesilovač a obvody řízení zisku změnou předpětí mřížek g1. RZ301,č.05172. Od vypínače Zap/Vyp vede žhavící napětí i k ostatním elektronkám a k vypínači Tg/Tf.
Obvody laděného oscilátoru přijímače RZ301, Serie D, č.5128.Publikováno dne 16.1.2015